7 vecí, ktoré odlišujú emocionálne inteligentného šéfa od narcistického šéfa

Vo svete práce je bežné stretnúť sa s rôznymi typmi šéfov a manažérov. Medzi nimi často vynikajú dva profily: emocionálne inteligentní vodcovia a narcistickí šéfovia. Ako odlíšiť tieto dva typy vodcov? Tu je 7 kľúčových bodov na ich identifikáciu:

1. Aktívne počúvanie

Emocionálne inteligentný šéf počúva svojich zamestnancov, ich potreby, obavy a nápady. Berie do úvahy názory svojho tímu a snaží sa pochopiť ich uhol pohľadu. naopak, narcistický šéf diktuje svoje želania bez ohľadu na ostatných, snažiac sa predovšetkým presadiť svoju víziu.

Dôležitosť dialógu

Aktívne počúvanie umožňuje lepšiu komunikáciu v rámci tímu, čím podporuje súdržnosť a produktivitu. Emocionálne inteligentný šéf oceňuje dialóg a podporuje zdieľanie zručností.

2. Riadenie emócií

Schopnosť zvládať svoje emócie je v profesionálnom kontexte kľúčová a emocionálne inteligentný vodca vie, ako kontrolovať svoje reakcie na stresové alebo konfliktné situácie. Naopak, narcistický šéf dáva voľný priechod svojim emóciám, často negatívnym, pretože mu umožňujú vykonávať kontrolu nad ostatnými.

Emocionálna regulácia

Emocionálna inteligencia zahŕňa schopnosť rozpoznať, porozumieť a riadiť svoje vlastné emócie, ako aj emócie druhých. Je nevyhnutné udržiavať zdravú pracovnú klímu a zabezpečiť pohodu zamestnancov.

3. Empatia

Emocionálne inteligentný šéf prejavuje empatiu pozornosťou k potrebám a pocitom svojich zamestnancov. Vie sa vžiť na ich miesto a vziať do úvahy ich prípadné ťažkosti či obavy. naopak, narcistickému vodcovi vážne chýba empatiavnímanie emócií a problémov iných ľudí ako bezvýznamných.

Podporujte vzájomnú podporu

Firemná kultúra založená na empatii pomáha posilňovať väzby medzi členmi tímu a podporuje podpornejšie a starostlivejšie pracovné prostredie.

4. Kolaboratívne rozhodovanie

Pri rozhodovaní, emocionálne inteligentný vodca uprednostňuje kolektívny prístup, čím oceňuje rôznorodé zručnosti a názory v rámci svojho tímu. Narcistický šéf zasa vnucuje svoje rozhodnutia bez toho, aby sa radil alebo bral do úvahy názory svojich kolegov.

Výhody inklúzie

Inkluzívny prístup k rozhodovaniu podporuje angažovanosť a motiváciu zamestnancov, pretože sa cítia byť zapojení a oceňovaní v rámci spoločnosti.

5. Uznanie úspechov

Emocionálne inteligentný šéf vie, ako osláviť a uznať úspechy svojich zamestnancov, aj tí najskromnejší. Chápe, že toto uznanie je nevyhnutné na udržanie ich motivácie a zapojenia. Narcistický vodca minimalizuje alebo ignoruje úspechy iných pričom vyzdvihuje len svoj vlastný úspech.

Valorizácia tímovej práce

Kolektívny úspech treba podporovať a odmeňovať pre správne fungovanie firmy, ale aj pre pohodu a spokojnosť zamestnancov.

6. Schopnosť prijať chyby

Emocionálne inteligentný líder priznáva chyby svoje aj svojich kolegovuvedomujúc si, že sú neoddeliteľnou súčasťou procesu učenia sa a zlepšovania. Narcistický vodca na druhej strane nedokáže tolerovať zlyhanie, ani svoje, ani iných, a často hľadá obetného baránka, aby sa vyhol zodpovednosti.

Podporovať kultúru učenia

Osvojenie si konštruktívneho postoja, keď čelíme chybám, pomáha posilňovať zručnosti, podporovať inovácie a robiť potrebné úpravy na zlepšenie fungovania spoločnosti.

7. Pokora

Emocionálne inteligentný šéf prejavuje pokoru tým, že si uvedomuje svoje vlastné obmedzenia a oceňuje schopnosti svojho tímu. Je otvorený konštruktívnej kritike a spätnej väzbe, aby sa neustále zlepšoval. Narcistický šéf, na druhej strane, prejavuje príliš veľké ego a odmieta akékoľvek otázky zo svojej strany.

Dôležitosť otvorenej mysle

Pokora a otvorenosť sú pre lídra cennými aktívami, pretože pomáhajú vytvárať rešpekt a dôveru medzi ich zamestnancami, ako aj vytvárať atmosféru vedúcu k dialógu a tímovej súdržnosti.

Je nevyhnutné byť ostražitý voči toxickému správaniu narcistických šéfov a uprednostňovať emocionálne inteligentných vodcov, aby podporovali zdravú, starostlivú a produktívnu pracovnú klímu.

Photo of author
A propos de l'auteur, Alexander Mičko

Vous êtes ici : Domovská stránka » Životný štýl » 7 vecí, ktoré odlišujú emocionálne inteligentného šéfa od narcistického šéfa