Vyhnite sa týmto 5 typom správania, aby ste preukázali emocionálnu zrelosť

Emocionálna zrelosť je nevyhnutná na to, aby sme sa naučili dobre zvládať chúlostivé situácie a zažili tak harmonickejšie vzťahy s ľuďmi okolo nás. Niektoré naše návyky však môžu tento vývoj spomaliť a udržať nás v infantilných vzorcoch. Na uľahčenie rastu tejto zrelosti je potrebné identifikovať toto škodlivé správanie a pracovať na jeho úprave.

1. Neúmerné reakcie na udalosti

Ľudia s nízkou emocionálnou zrelosťou majú tendenciu prehnane reagovať na vzostupy a pády každodenného života. Tieto reakcie často prevažujú nad rozumom, čo vedie k neopodstatneným záchvatom hnevu alebo slzám. Na preukázanie emocionálnej zrelosti je preto nevyhnutné urobiť krok späť od udalostí a nenechať sa ovládať svojimi emóciami.

Nástroje na udržanie pokoja za každých okolností

Aby ste sa naučili lepšie regulovať svoje emócie, môžete použiť dýchacie techniky alebo meditáciu. Je tiež zaujímavé spochybňovať svoje vlastné presvedčenia a hodnoty: niekedy je to naša neobjektívna vízia reality, ktorá vytvára zbytočné napätie.

Rozvíjanie vašej emocionálnej inteligencie zahŕňa aj pochopenie emócií druhých: Pozornosť voči ich reakciám nám môže pomôcť prispôsobiť naše správanie.

2. Neustála potreba validácie a schvaľovania

Hľadanie súhlasu od ostatných je charakteristickou črtou ľudí, ktorým chýba emocionálna zrelosť. Ťažko sa rozhodujú najmä bez toho, aby sa pýtali na názor okolia. Toto správanie zvyčajne pramení z nedostatku sebadôvery v kombinácii so strachom z úsudku a odmietnutia.

Nájdite si svoju vlastnú cestu namiesto toho, aby ste nasledovali cestu iných

Ak chcete získať autonómiu, je dôležité začať uvedomením si vlastných potrieb a túžob, potom si dať prostriedky na ich dosiahnutie. Autonómni jedinci sú tiež pravdepodobnejšie, že budú rešpektovaní a oceňovaní za to, kým sú, a nie za to, že sa snažia za každú cenu potešiť.

3. Premietanie svojich emócií na ostatných

Často sa stáva, že ľudia s nízkou emočnou zrelosťou pripisujú príčiny svojho vnútorného nepohodlia iným. Napríklad môžu kolegovi vyčítať, že ich stresuje, keď sú sami v práci úzkostliví. Pre rozvoj skutočnej zrelosti je nevyhnutné naučiť sa rozpoznať a prevziať zodpovednosť za svoje emócie.

Pestujte vo vzťahoch empatiu a vzájomnú podporu

Premietanie seba samého do druhých nie je len nepochopením vlastných emócií: je to aj nedostatok ohľadu na emócie druhých. Emocionálna zrelosť teda zahŕňa rozvoj pozorné počúvanie a skutočná empatia voči ľuďom okolo náss cieľom uľahčiť výmeny a posilniť priateľské, rodinné alebo profesionálne väzby.

4. Pasívno-agresívne postoje

Pasívno-agresívna komunikácia zahŕňa nepriame vyjadrenie hnevu alebo nespokojnosti, napríklad reptaním, neustálym kritizovaním alebo nepočúvaním rád iných. Toto správanie je znakom určitej nezrelosti a značne poškodzuje kvalitu medziľudských vzťahov.

Rozhodnite sa pre asertívnu, nie konfrontačnú komunikáciu

Aby sa predišlo nedorozumeniam a konfliktom, je lepšie podporovať jasnú a priamu komunikáciu založenú na presnom vyjadrení pocitov a potrieb. Asertivita, táto schopnosť presadiť sa s rešpektom a láskavosťou, je cenným nástrojom v úsilí o emocionálnu zrelosť.

5. Odmietanie prevziať zodpovednosť za chyby a zodpovednosti

Jedným z dôležitých znakov emocionálnej zrelosti je schopnosť rozpoznať chyby a prevziať zodpovednosť za ich následky. Z tohto pohľadu musíte byť pripravení spochybňovať svoje činy a v prípade potreby pracovať na ich zlepšení. Nezrelí ľudia majú tendenciu obviňovať ostatných a vyhýbať sa akejkoľvek konfrontácii s realitou svojich činov.

Dajte si prostriedky na pokrok tým, že sa poučíte zo svojich chýb

Ak chcete lepšie zvládať svoje emócie a osvojiť si zrelšie správanie, je nevyhnutné privítať zlyhanie ako príležitosť na učenie. Ťažké skúsenosti sú často úrodnou pôdou pre vnútorný rast, za predpokladu, že si nájdeme čas na analýzu našich reakcií a naučíme sa potrebné lekcie.

Na preukázanie emocionálnej zrelosti je dôležité vyhnúť sa týmto piatim správaniam a prijať zodpovednejší, empatickejší a asertívnejší postoj. Uvedomenie si vlastných emócií a potrieb, ako aj potrieb iných nám potom umožní budovať harmonické a autentické medziľudské vzťahy.

Photo of author
A propos de l'auteur, Alexander Mičko

Vous êtes ici : Domovská stránka » Životný štýl » Vyhnite sa týmto 5 typom správania, aby ste preukázali emocionálnu zrelosť